శాంతి మరియు అహింస కోసం మొదటి దక్షిణ అమెరికా మార్చ్