సంస్థలను సహకరించడం

ఇతర సహకారులు

అన్పి సెజియోన్ డి శాన్ కాన్జియన్ డి ఐసోంజో

ఎనర్జీ పోర్ లే డ్రోయిట్ డి ఎల్హోమ్ సెనెగల్

ఎనర్జీ పోర్ లే డ్రోయిట్ డి ఎల్హోమ్ సెనెగల్

మానవ హక్కుల కోసం శక్తి గాంబియా

మానవ హక్కుల కోసం శక్తి గాంబియా

మానవతా సంస్థ ఎయిడ్ ఇండియా

మానవతా సంస్థ ఎయిడ్ ఇండియా

Sviluppo Umano కోసం సంఘం - అహింసా డి మిలానో

Sviluppo Umano కోసం సంఘం - అహింసా డి మిలానో