శాంతి మరియు అహింస కోసం 3వ ప్రపంచ మార్చ్‌కు కట్టుబడి ఉండటం